Προστασία επενδυτών

Το σύνθετο χρηματοοικονομικό περιβάλλον που εμπεριέχει σειρά κινδύνων και υπονομεύει την αξιοπιστία Κρατών, Τραπεζών, Οικων Αξιολόγησης, αλλά και Εταιρειών που έως πρότινος θεωρούντο ασφαλείς και φερέγγυες, δημιουργεί προκλήσεις και σοβαρά νομικά ζητήματα, κυρίως στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών αλλά και των υποχρεώσεων των εκδοτών εισηγμένων χρηματοπιστωτικών μέσων σε αγορές. Τα γραφεία μας αναλαμβάνουν όλες τις σχετικές περιπτώσεις όπου παραβιάζονται διατάξεις που προβλέπονται για την προστασία επενδυτών, είτε στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό.

ΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ, ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

Έχουμε σημαντική εμπειρία στην προστασία των δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων διαφορετικών χρηματοπιστωτικών προϊόντων, είτε κεφαλαιαγοράς, είτε χρηματαγοράς. Φυσικά,  άλλης τάξεως προστασία έχουν οι μέτοχοι (εισηγμένων και μη) εταιρειών, άλλης οι Ομολογιούχοι (Υψηλής ή Χαμηλής Εξασφάλισης) και άλλης οι καταθέτες (που πλέον μετά τις τελευταίες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βρίσκονται και αυτοί σε καθεστώς «οριακής» προστασίας, σε περίπτωση που το Τραπεζικό Ίδρυμα τεθεί σε εξυγίανση με ίδια μέσα.)

Διαφορετικό πλέγμα προστασίας υφίσταται για τους μετόχους των Τραπεζών, που οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν επηρεάζουν την ευρύτερη οικονομία, και διαφορετικό για τους μετόχους εταιρειών που είναι όμως και αυτές εισηγμένες. Η Νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις εκδοτών εισηγμένων χρηματοπιστωτικών μέσων αφορά και τις δύο κατηγορίες.

Η περίοδος που διανύουμε, «στιγματίσθηκε» καίρια από την πρωτοφανή –για την Ελλάδα τουλάχιστον- κρίση εμπιστοσύνης στους μακροπρόθεσμους τίτλους με εκδότη αρχικά το Ελληνικό Δημόσιο και μετά τις Τράπεζες ως Εκδότες Ομολόγων, είτε Υψηλής είτε Μειωμένης Διαβάθμισης (Senior/Subordinate) .  Η κατάρρευση της αξιοχρεότητας των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και των Τραπεζών, η διάθεσή τους από τις Τράπεζες στους καταθέτες-επενδυτές χωρίς την προηγούμενη ενημέρωσή τους για τον κίνδυνο που αυτά φέρουν όπως όλα τα κάθε μακροπρόθεσμο χρηματοπιστωτικά προϊόντα Κεφαλαιαγοράς ή Χρηματαγοράς, και η επιγενόμενη αναδιάρθρωση Χρέους του Ελληνικού Δημοσίου μαζί με τις –αμφιλεγόμενες έως τραπεζικές ανακεφαλαιοποιήσεις προκάλεσαν ανεπανόρθωτες βλάβες στην Ελληνική κοινωνία και σε ξεχωριστές κατηγορίες «ομολογιούχων».

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ –ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

Ο Ν. 3401/2005 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Χρηματιστηριακή Νομοθεσία αλλά και οι λοιπές κείμενες διατάξεις του Ελληνικού και Ενωσιακού Δικαίου δημιουργούν πλέγμα υποχρεώσεων των άμεσα εμπλεκομένων μερών (διοικητικών συμβουλίων, Διευθύνσεων Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Ορκωτών και Εσωτερικών Ελεγκτών κλπ) και αντίστοιχων ευθυνών που οδηγούν σε ισχυρή νομική προστασία των μετόχων αλλά και εν γένει των επενδυτών και των συναλλασσομένων με αυτές.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Η εξειδικευμένη γνώση των γραφείων μας στο Real estate appraisal-valuation, μας δίνει την δυνατότητα, ιδιαίτερα τώρα που η ακίνητη περιουσία μέσω της τραπεζικής χρηματοδότησης αλλά και της εμπλοκής των distress funds στην διαχείριση  και πώληση των τιτλοποιημένων χαρτοφυλακίων με εμπράγματη εξασφάλιση επί των ακινήτων (Asset backed securitized real estate portfolios) αντιμετωπίζει πολύ μεγαλύτερες προκλήσεις,  να προστατεύσουμε τους ιδιοκτήτες των μοχλευμένων ακινήτων με πιο σύνθετη χρηματοοικονομική προσέγγιση.

Το επόμενο διάστημα θα προβούμε σε σημαντικές παρεμβάσεις όσον αφορά το ζήτημα αυτό, καθώς η παρέμβασή μας στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ιδιοκτητών, επενδυτών, τραπεζών και funds θα είναι πολυεπίπεδη.